Intet grundlag for takstnedsættelser på Øresund

21. december 2004

Der er blevet fremsat ønsker om, at taksterne på Øresundsforbindelsen skal nedsættes. Ønskerne er begrundet med, at når taksterne på Storebælt kan nedsættes, bør også Øresundstaksterne nedsættes.

Når regeringen foreslår at nedsætte taksterne på Storebælt, skyldes det, at det går godt for Storebæltsforbindelsen. Det er afgørende for regeringen, at gælden i de faste forbindelser tilbagebetales. Regeringens analyser viser imidlertid, at der er råd til takstnedsættelser på Storebælt, samtidig med at gælden nedbringes. Derfor har regeringen foreslået en række afbalancerede takstnedsættelser, som gør, at både vejtransport, banetransport og kollektiv trafik får glæde af de gode resultater på Storebælt.

Selv om det også går godt på Øresundsforbindelsen, er der efter regeringens opfattelse ikke råd til at sænke taksterne her. Trafikken udvikler sig gunstigt på Øresund i disse år, og det viser den betydning, Øresundsbron har for integrationen i Øresundsregionen. Men det er vigtigt at konsolidere økonomien i Øresundsforbindelsen.

Taksterne på Øresund er i dag gennemgående lavere end på Storebælt. Samtidig er der en række rabatmuligheder på Øresund, som ikke findes på Storebælt. På Storebælt er gennemsnitsprisen for personbiler godt 230 kr., mens den på Øresundsforbindelsen er godt 150 kr. Også for togpassagererne er en tur over Øresund billigere end en tur over Storebælt.

I øvrigt skal det understreges, at taksterne på Storebælt er en dansk beslutning. Derimod er Øresundsforbindelsen ejet af Danmark og Sverige i fællesskab, og taksterne fastsættes af det dansk-svenske Øresundsbro Konsortiet.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg har noteret mig ønskerne om, at også taksterne på Øresund sænkes. Der er imidlertid en række forhold, der gør, at det ikke kan komme på tale at foretage ændringer nu.

-Økonomien i Storebæltsforbindelsen har udviklet sig langt mere gunstigt end forventet og har dermed muliggjort, at vi kan gøre det billigere for såvel bilister, togpassagerer som erhvervslivet at passere Storebælt.

-Det er glædeligt, at trafikken udvikler sig gunstigt på Øresundsforbindelsen i disse år. Det er imidlertid vigtigt at konsolidere økonomien i forbindelsen.

-Desuden er taksterne på Øresund gennemgående lavere end på Storebælt for såvel bilis­ter som togpassagerer. Endvidere er der en lang række rabatordninger for bilisterne på Øresund. Med regeringens forslag til lavere takster på Storebælt reduceres forskellene mellem Øresundsforbindelsen og den faste forbindelse over Storebælt.

-Nedsættelsen af Storebæltstaksterne vil være en gevinst for både Øst- og Vestdanmark. Det vil ikke blot være jyder og fynboer, der vil få gavn af regeringens forslag. Også for hovedstadsregionen og det øvrige Sjælland vil lavere Storebæltstakster være en gevinst.