Ny analyse af forbindelserne mellem Vest- og Østdanmark

Som led i de strategiske analyser, der blev igangsat med Aftalen om En Grøn Transportpolitik i januar 2009, er der gennemført en screening af den langsigtede indretning af banekapaciteten mellem Vest- og Østdanmark.

18. marts 2011

I analysen er de enkelte strategier vurderet på et overordnet niveau i forhold til trafikale effekter, mulighederne for samtidige forbedringer af den lokale banebetjening i det østjyske bybånd, anlægsøkonomi samt potentiale i forhold til at overflytte vejtrafik til bane. Der er analyseret tre alternative løsningsmuligheder:

  • Lillebælt alternativet: Timemodellen mellem Odense og Århus realiseres med en kortere linjeføring og bedre banekapacitet i den nuværende korridor over Lillebælt og Vejle Fjord
  • Bogense-Juelsminde alternativet: Timemodellen mellem Odense og Århus etableres med en direkte linjeføring mellem Odense og Horsens via en ny fast forbindelse mellem Bogense og Juelsminde
  • Kattegat alternativet: Løsningen indebærer en direkte linjeføring mellem København og Århus via Kattegat og Samsø. Løsningen vil udgøre et alternativt koncept med markant kortere rejsetider mellem København og Århus, men vil ikke i sig selv indebære korte rejsetider mellem Odense og Århus.

En række forhold vil skulle afdækkes nærmere i det videre analysearbejde. Med screeningen tages der således ikke stilling til spørgsmålet om, hvordan timemodellen skal realiseres, og screeningen udgør ikke et egentligt beslutningsgrundlag.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Jeg synes det er spændende, at vi nu har modtaget denne analyse af timemodellen fra Trafikstyrelsen.

- Det er vigtigt for hele Danmark, at vi har gode og effektive forbindelser mellem landsdelene. Jeg synes, at analysen er et vigtigt bidrag til debatten om, hvordan vi binder Øst- og Vestdanmark bedre sammen.

- Jeg mener også, at det nu er vigtigt nærmere at belyse sammenhængen mellem løsningsmodellen for timemodellen og mulighederne for at udvikle vejkapaciteten i Jylland.

- Jeg ser frem til at drøfte problemstillingerne med forligspartierne bag aftalen om En Grøn Transportpolitik.


Hent rapporten ”Screening af linjeføringer for timemodellen og banebetjening af Østjylland” 

Læs mere om de strategiske analyser