Godstransport

Godstransport anses fortsat som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark.

Lastbil ved grænsen i Padborg
Foto: René Strandbygaard

13. maj 2021

Godstransport anses fortsat som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark. Personer, der transporterer gods, er derfor som udgangs-punkt undtaget fra testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark. Dette gælder kravet om forevisning af negativ test 48 timer før indrejse og 24 efter indrejse.

Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, vil der fra den 7. februar være krav om isolation efter indrejse til Danmark, når der ikke udføres transportarbejde (det anerkendelsesværdige formål ved indrejsen).

Personer med dansk statsborgerskab eller udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser efter endt godstransport i udlandet, er undtaget kravet om isolation mod forevisning af en negativ PCR-test, der på indrejsetidspunktet er højst syv dage gammel.

Godschauffører kan afholde den påbudte isolation i køretøjet, der er anvendt til godstransporten. Isolationen kan afbrydes i forbindelse med udførelsen af erhvervet; ved anvendelse af toilet og badefaciliteter i umiddelbar tilknytning til isolationsstedet; ved indkøb af mad og andre fornødenheder samt ved skift af isolationssted. Der kan højest være to personer isoleret i ét køretøj.

Det bemærkes, at det regulære hvil på mindst 45 timer fortsat skal afholdes i overensstemmelse med køre- og hviletidsreglerne.

Du kan læse mere om de konkrete regler på coronasmitte.dk samt på neden-stående FAQ.

Oftest stillede spørgsmål og svar om transport af gods under covid-19 pandemien

De danske myndigheder lægger stor vægt på at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder samt Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport ved de danske grænser, da den betragtes som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark. Chauffører er ligeledes undtaget fra kravet om fremvisning af negativ covid-19 test ved indrejse.

Råd og opfordringer til dig, der transporterer gods på vejen

1. Eksportchauffører kan fortsat udføre deres arbejde i udlandet

Da eksportchauffører varetager en kritisk funktion med at opretholde forsyningskæderne, er det vigtigt, at de fortsat udfører denne opgave. Det gælder også, hvis chauffører i forbindelse med deres arbejde opholder sig uden for Danmark. Myndighedernes generelle opfordring til danskere om udrejse gælder ikke for godschauffører.

2. Godstransport er et ”anerkendelsesværdigt formål” for indrejse i Danmark

Chauffører, der leverer varer til eller fra Danmark, vil kunne krydse grænsen, også selv om der igen skulle blive indført midlertidig grænsekontrol. De danske myndigheders grænsekontrol tilrettelægges med udgangspunkt i, at godstransporten ikke forsinker de nødvendige forsyningskæder og Dan-marks import og eksport.

3. Dokumentationskrav for at komme ind i Danmark

Danske statsborgere – herunder chauffører på vej hjem - kan altid komme ind i landet.

Udenlandske chauffører, der fragter gods til Danmark, vil med fremvisning af de almindeligt påkrævede transportdokumenter, såsom fragtbrev, kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål med indrejsen.

4. Udenlandske chauffører

Udenlandske chauffører med fast bopæl udenfor Danmark, der skal ind i landet for derfra at udføre godskørsel, vil skulle godtgøre det anerkendelsesværdige formål. Det kan fx ske ved at fremvise legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel, arbejdskontrakt, stort kørekort eller chaufførbevis.

Spørgsmål og svar

Er der krav til PCR- eller antigen-test af chauffører?

Personer, der indrejser med henblik på godstransport, er undtaget fra krav om antigen- eller PCR-test. Dette gælder både kravet om forevisning af negativ test 48 før indrejse og kravet om forevisning af negativ test senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, og som indrejser efter at have foretaget erhvervsmæssig transport af gods i udlandet, skal dog på forlangende af politiet kunne fremvise en negativ PCR-test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel. Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som derfor ikke kan fremvise dokumentation for en negativ PCR-test, skal i stedet kunne fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som er foretaget mindst 14 dage og højst 180 dage før indrejsetidspunktet

Hvordan skelnes der mellem arbejde og ”fritid”, og hvornår vil chauffører være underlagt krav om isolation?

Alle pauser og hvil er omfattet af isolationskravet. Isolationen kan dog brydes ved benyttelse af toiletfaciliteter i umiddelbar forbindelse med isolationsstedet, i forbindelse med indkøb af fødevarer og andre fornødenheder samt ved skift af isolationssted.

Hvor kan isolationen afholdes?

Isolationsstedet skal leve op til en række krav, der sikrer isolation. Isolationsstedet kan være følgende:

1. Privat hjem og privat have i tilknytning hertil.
2. Anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke.
3. Køretøj, der er anvendt til godstransport.

Såfremt isolationen afholdes i køretøjet, må der højst være to personer på isolationsstedet.

Hvad er kravene til isolation for pauser, daglige hvil, reducerede ugentlige hvil og regulære ugentlige hvil, og kan de tre førstnævnte fortsat afholdes i køretøjet?

Det er tilladt for chauffører at afholde isolation i køretøjet. Det er dog med undtagelse af afholdelse af det regulære ugehvil på mindst 45 timer. Dette hvil skal fortsat afholdes i overensstemmelse med gældende køre- og hvile-tidsregler. I denne specifikke situation er det dog vigtigt, at chaufførerne har mulighed for at være isoleret ifm. afholdelse af regulære hvil.

Hvilke regler gælder der for pendlere, herunder tyske og svenske chauffører, ansat i danske virksomheder?

I forhold til indrejserestriktionerne er det ikke afgørende i hvilken virksomhed en given chauffører er ansat i. Såfremt en tysk eller svensk chauffør er ansat i en dansk virksomhed vil der være krav om isolation i 10 dage i Danmark, når personen ikke udfører transportarbejde. Isolationen kan brydes efter negativ PCR-test foretaget tidligst på 4. dagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Vil det fortsat være muligt for chauffører at indrejse i deres egen personbil for at overtage en lastbil i Danmark uden krav om test?

Ja. Chaufføren skal dog opholde sig i isolation, når chaufføren ikke udfører sit arbejde. I den henseende må transporten til lastbilen betragtes som led i arbejdet. Chaufføren skal dog kunne fremvises legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel eller arbejdskontrakt som bevis for det anerkendelsesværdige formål. Chauffører vil herudover kunne fremvise kørekort til lastbil og chaufførbeviser, som dokumentation for, at de er chauffører.

Generelt om transport af gods på vej under covid-19:

Er der forskel på, om der er tale om godskørsel for fremmedregning eller firmakørsel?

Nej, begge former for godstransport anses som at have et anerkendelses-værdigt formål og vil kunne dokumenteres ved fremvisning af fragtbrev.

Hvilken dokumentation skal en chauffør fremvise for et anerkendelsesværdigt formål?

Der vil som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.

Generelt skal personer, der har et anerkendelsesværdigt formål med deres indrejse i Danmark, kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål. Det kan f.eks. være ved fremvisning af legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel eller arbejdskontrakt. Lastbilchauffører vil ydermere kunne fremvise kørekort til lastbil, chaufførbevis og fragtbrev, som yderligere bevis for det anerkendelsesværdige formål med indrejsen i Danmark. For så vidt angår udenlandske varebilschauffører vil de kunne fremvise kørekort og fragtbrev.

Hvad sker der med de personer, der skal i transit ifm. godstransport gennem Danmark?

Transitkørsel ifm. godstransport gennem Danmark er som alt andet gods-kørsel i og til Danmark tilladt uden krav om fremvisning af negativ test.

Kan udenlandske chauffører, der kører ind i Danmark i en personbil eller minibus fra udlandet for at udføre godskørsel i Danmark for en transportvirksomhed, som vedkommende er ansat i, anses at have et anerkendelsesværdigt formål?

Ja. Chaufføren vil kunne rejse ind i Danmark for at udføre sit arbejde som godschauffør. Der vil skulle fremvises legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel eller arbejdskontrakt som bevis for det anerkendelsesværdige formål. Chauffører vil herudover kunne fremvise kørekort til lastbil og chaufførbeviser, som dokumentation for, at de er chauffører.

Hvilke dokumentationskrav skal en udenlandsk chauffør med fast bopæl i udlandet, der er ansat i en virksomhed etableret i udlandet, vise for at komme ind i Danmark, hvis han skal ind i landet for at køre en lastbil, som allerede er i landet? Altså den situation, hvor han skal afløse en anden chauffør?

Chaufføren skal i udgangspunktet kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål, og derfor vil det stadig være relevant for ham at kunne frem-vise legitimation, ansættelsesbevis i den udenlandske virksomhed og kørekort til lastbil. Og såfremt der foreligger bevis eller ordre for den transport, han skal ind i landet for at udføre, vil det også være relevant information at medbringe.

Kan udenlandske chauffører, der kører ind i Danmark med hen-blik på at udføre godstransport, indrejse uden et negativt test-certifikat, der er mindre end 48 timer gammelt?

Ja. Chauffører, der udfører godskørsel eller krydser grænsen med henblik på at udføre godskørsel, er som udgangspunkt undtaget kravet om fremvisning af negativt testcertifikat.

Der vil fortsat være krav om fremvisning af legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel eller arbejdskontrakt som bevis for det anerkendelsesværdige formål. Chauffører vil herudover kunne fremvise kørekort til lastbil og chaufførbeviser, som dokumentation for, at de er chauffører, såfremt de indrejser via personbil eller minibus med henblik på at udføre arbejde for en transportvirksomhed. Og såfremt der foreligger bevis eller ordre for den transport, chaufføren skal ind i landet for at udføre, vil det også være relevant information at medbringe.

Er det tilladt for en tom lastbil at køre ind i Danmark for at hente varer?

Ja, det vil være tilladt. Som dokumentation vil chaufføren skulle kunne fremvise bevis for transporten, som skal udføres. Ligesom i en normal situation.

Er transit med gods gennem Danmark tilladt?

Ja. Transit gennem Danmark er tilladt.

Kan udenlandske lastbiler køre cabotage i Danmark?

Ja. For at kunne køre cabotage skal lastbilen have en indgående international transport til Danmark for at få adgang til at køre med varer internt i Danmark – det er de almindelige cabotageregler. Og der er tale om et anerkendelsesværdigt formål, hvis lastbilen har bevis for det.