Undersøgelser af transportinfrastrukturprojekter

Der gennemføres løbende undersøgelser af nye infrastrukturprojekter på transportområdet, og Transport- og Boligministeriet har udarbejdet en samlet oversigt over de undersøgte infrastrukturprojekter. Oversigten omfatter infrastrukturprojekter, der er blevet undersøgt af Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Banedanmark samt Sund og Bælt A/S inden for de seneste 10 år.

Foto: Femern A/S

06. maj 2019

Undersøgelserne indgår i den politiske beslutningsproces. For at have det bedst mulige grundlag for at kunne foretage en politisk prioritering er det et væsentligt element at kende både den forventede anlægsomkostning og den samfundsøkonomiske forrentning ved de enkelte infrastrukturprojekter.

Undersøgelser af infrastrukturprojekter på transportområdet foretages på forskellige detaljeringsniveauer.

Et projekt kan således undersøges som en screening, en forundersøgelse eller på VVM-niveau. Projekter på forskellige undersøgelsesniveauer kan ikke direkte sammenlignes. Den forventede anlægsomkostning og den forventede samfundsøkonomiske forrentning på et projekt undersøgt på screeningsniveau vil således være forbundet med større usikkerhed end for et projekt med en VVM-undersøgelse.

Projekterne i oversigten er undersøgt over en længere årrække.

Det medfører, at projekternes samfundsøkonomiske forrentning ikke kan sammenlignes direkte. Det skyldes bl.a., at der løbende foretages opdateringer af de transport-økonomiske enhedspriser, som er en del af de forudsætninger, de samfundsøkonomiske analyser er baseret på, ligesom der løbende foretages opdateringer af den forventede trafikvækst.

For en mere detaljeret beskrivelse af den samfundsøkonomiske metode henvises til temaet Samfundsøkonomisk analyse.