Gå til hovedindhold
Artikler

Whistleblowerordning i Transportministeriets departement

Her finder du whistleblowerordningen i Transportministeriets departement. Transportministeriets whistleblowerordning kan anvendes af en nærmere defineret personkreds til at indberette om forhold, der er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere (”whistleblowerloven”).

01. jul. 2024

Indhold

  Indberetningen foretages via en digital whistleblowerportal, og du finder linket til højre på denne side. Hvis du vil gøre opmærksom på forhold vedrørende en af Transportministeriets styrelser, skal du indberette direkte via styrelsens whistleblowerordning, som du finder via den pågældende styrelses hjemmeside.

  Ved indberetning til ordningen er whistlebloweren beskyttet af whistleblowerloven. Det er dog en betingelse for at være beskyttet af loven, at whistlebloweren har grund til at antage, at de indberettede oplysninger er korrekte, og at oplysningerne handler om overtrædelser eller forhold, der er omfattet af loven. Beskyttelsen indebærer bl.a., at whistlebloweren ikke må mødes med repressalier som følge af indberetningen. Derudover er det et krav, at ordningen skal sikre fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den berørte person, som indberetningen af en overtrædelse handler, om og eventuelle andre personer, der er nævnt i indberetningen.

  Du kan læse nærmere om rammerne for indberetninger mv. i departementets whistleblowerpolitik, som du finder ude til højre på siden. Justitsministeriet har også udarbejdet en vejledning for whistleblowere. Det anbefales at læse både whistleblowerpolitikken og Justitsministeriets vejledning forud for en indberetning. 

  Hvem kan indberette til ordningen?

  Følgende personer kan foretage indberetning til departementets whistleblowerordning:

  • Medarbejdere og ledere.
  • Tidligere medarbejdere.
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører eller andre med en formaliseret relation til departementet.
  • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før kontraktuelle forhandlinger.
  • Frivillige.
  • Lønnede eller ulønnede praktikanter.

  Personer, der ikke er omfattet af ovenstående personkreds, kan ikke indberette til whistleblowerordningen.

  Indberetninger fra personer uden for personkredsen vil som udgangspunkt blive afvist.

  Hvad kan der indberettes om?

  Der kan indberettes om følgende forhold vedrørende Transportministeriets departement:

  • Overtrædelser af EU-retten, der omfattet af whistleblowerdirektivet, herunder f.eks. offentligt udbud, hvidvask, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, beskyttelse af privatlivets fred og netværks- og informationssystemers sikkerhed.
  • Alvorlige lovovertrædelser, f.eks. bestikkelse, dokumentfalsk, hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre, databedrageri, tilsidesættelse af tavshedspligter eller lovbestemte handlepligter.
  • Øvrige alvorlige forhold, herunder f.eks. grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer.
  • Der kan indberettes om enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted, eller som med stor sandsynlighed vil finde sted.
  • Endvidere kan der indberettes om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

  Der henvises til Justitsministeriets Vejledning for whistleblowere for en nærmere beskrivelse af, hvad der kan indberettes om.

  Behandling af henvendelser til ordningen

  Henvendelsen behandles af departementets whistleblowerenhed, der består af udvalgte medarbejdere i Retskontoret og HR. Formålet med whistleblowerenheden er, at der skal være et upartisk organ, der er underlagt krav om fortrolighed og tavshedspligt, og som objektivt og sagligt sikrer behandlingen af indberetninger.

  Whistleblowerenheden kan have behov for at stille spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis whistlebloweren har sendt en indberetning uden samtidig at oplyse sin identitet eller sine kontaktoplysninger, kan enheden alene kommunikere med whistlebloweren via den digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at whistlebloweren følger med i sagen ved løbende at logge på portalen og besvare eventuelle spørgsmål. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at whistlebloweren på forsvarlig vis opbevarer den 16-cifrede kode, der fremsendes efter indberetningen.

  Du kan som whistleblower frit vælge at indberette via Datatilsynets generelle, eksterne whistleblowerordning i stedet for til departementets ordning.

  Ifølge whistleblowerloven skal Transportministeriet dog opfordre til, at der indberettes til departementets whistleblowerordning i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

  Det bemærkes, at whistleblowerloven ikke indskrænker retten til at ytre sig som offentligt ansat. Du kan læse nærmere om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed i Justitsministeriets Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

  Brug af whistleblowerportalen

  Transportministeriets departement har en digital whistleblowerportal, som skal anvendes til at foretage indberetning til departementets whistleblowerordning. Portalen kan tilgås via linket nedenfor. Hvis du ønsker at være anonym som whistleblower, skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn, din adresse eller dit telefonnummer, ligesom man heller ikke må kunne identificere whistleblower på anden vis. Whistlebloweren skal desuden være opmærksom på, at der ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet afgives oplysninger om whistleblowers identitet.

  Hvis whistlebloweren sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer på Transportministeriets netværk eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Transportministeriets hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Transportministeriets netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://trm-dep.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Transportministeriets netværk.

  Du finder departementets whistleblowerportal til højre